Metodologia: la intel·ligència emocional & el joc

{CAT} Portem en marxa des del 2015, al llarg d’aquests anys i a partir del coneixement especialitzat que hem anat i seguim adquirint hem acabat desenvolupant un Mètode propi de treball de l’educació emocional a partir del joc en el qual convergeixen tots els nostres coneixements teòrics i pràctics.

PER ALS INFANTS

Hem fet un ampli treball de recerca per donar a cada franja d’edat aquells recursos que sabem que podrà assolir en aquell moment a partir dels jocs i de les activitats que més s’adeqüen i que més el motiven a la seva edat. Tota la teoria i els objectius psicològics i pedagògics estan preparats per aplicar-se en format lúdic, la millor manera d’aprendre.

Els infants assimilen conceptes i eines si allò que fan els motiva, i no hi ha res més motivador que JUGAR, és a partir del joc que l’infant es mostra més receptiu per expressar-se i comunicar les coses que li passen, les emocions que sent; per això de cara a l’infant sempre ha estat vital plantejar-li qualsevol activitat de La Nau Espacial com un joc.

Des del punt de vista teòric apliquem diversos mètodes, tots recolzats en els cinc àmbits que conformen la teoria de la intel·ligència emocional:

  • Coneixement i autoconsciència de les nostres emocions
  • Gestió de les mateixes: en el dia a dia, conflictes, timidesa, gelosia…
  • Valors i motivacions personals: què ens agrada, què volem, com aconseguir-ho, autoestima i confiança…
  • Habilitats socials: relacions assertives, amistats, família
  • Empatia: comprendre i entendre el que sent l’altre, posar-se al seu lloc

Ara que ja no oferim activitats infantils presencials hem traslladat aquesta metodologia a d’altres suports i propostes educatives que segueixen girant al voltant de l’aprenentatge de la gestió emocional a partir del joc, és el cas del PACK ‘EMOCIONS I JOCS’ en el qual es recullen algunes de les activitats que hem generat durant aquests anys en la nostra extraescolar de jocs i educació emocional, d’aquesta manera, tant famílies com a les aules puguin posar-les en pràctica.

PER A MARES I PARES

Acompanyar les emocions d’un infant sovint és complicat, sobretot en aquelles emocions desagradables o negatives; i és que la generació actual de mares i pares (en la qual ens incloem les professionals de La Nau Espacial) no vam rebre, generalment, una educació emocional conscient i respectuosa per falta, sobretot, d’informació.

Així doncs, la nostra tasca amb mares i pares és donar-los no només la teoria de l’acompanyament emocional sinó sobretot la posada en pràctica de la mateixa, per això és tant important per a nosaltres donar eines en diversos formats: contingut a xarxes socials, projectes editorials i xerrades virtuals.

Sempre tenint en compte els àmbits de la intel·ligència emocional per tal de treballar el vincle afectiu, l’acompanyament de les emocions més “intenses” (enrabiades, pors, gelosies…), les habilitats socials, entre d’altres aspectes clau de l’acompanyament emocional.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

{ESP} Estamos en funcionamiento desde el 2015, a lo largo de estos años y partiendo del conocimiento especializado que hemos ido y seguimos adquiriendo hemos terminado desarrollando un Método propio de trabajo de la educación emocional a partir del juego en el cual convergen todos nuestros conocimientos teoricos y pràcticos.

PARA LES NIÑES

Hemos hecho un amplio trabajo de búsqueda para dar a cada franja de edad aquellos recursos que sabemos que podrá alcanzar en aquel momento a partir de los juegos y de las actividades que más se adecúan y que más le motiven a su edad. Toda la teoría y los objectivos psicológicos estan preparados para aplicarse en formato lúdico, la mejor manera de aprender.

Les niñes asimilan conceptos y herramientas si aquello que hacen los motiva, y no hay nada más motivador que JUGAR, es a partir del juego que le niñe se muestra más receptive para expresarse y comunicar las cosas que le pasan, las emociones que siente; por eso de cara a le niñe siempre ha sido vital plantearle cualquier actividad de La Nau Espacial como un juego.

Desde el punto de vista teorico aplicamos varios métodos, todos apoyados en los cinco ámbitos que conforman la teoría de la inteligencia emocional:

  • Conocimiento y autoconsciencia de nuestras emociones
  • Gestión de las mismas: en el día a día, conflictos, timidez, celos…
  • Valores y motivaciones personales: qué nos gusta, qué queremos, cómo conseguirlo, autoestima, confianza…
  • Habilidades sociales: relaciones assertivas, amistades, familia…
  • Empatía: comprender y entender lo que siente le otre, ponerse en su lugar

Ahora que ya no ofrecemos actividades infantiles presenciales hemos trasladado esta metodología a otros soportes y propuestas educativas que siguen girando alrededor del aprendizaje de las gestión emocional a partir del juego, es el cas del PACK ‘EMOCIONES Y JUEGOS’ en el cual se recogen algunas de las actividades que hemos generado durante estos años en nuestra extraescolar de juegos y educación emocional, de esta forma, tanto familias como en las aulas puedan ponerlas en práctica.

PARA MADRES Y PADRES

Acompañar las emociones de une niñe a menudo es complicado, sobretodo en aquellas emociones desagradables o negativas; y es que la generación actual de madres y padres (en la cual nos incluímos las profesionales de La Nau Espacial) no recibimos, generalmente, una educación emocional consciente y respetuosa por falta, sobretodo, de información.

Así pues, nuestra tarea con madres y padres es darles no solo la teoría del acompañamiento emocional sino sobretodo la puesta en práctica de la misma, por eso es tan importante para nosotras dar herramientas en varios formatos: contenido en redes sociales, proyectos editorials y charlas virtuales.

Siempre teniendo en cuenta los ámbitos de la teoría de la inteligencia emocional para trabajar el vínculo afectivo, el acompañamiento de las emociones más “intensas” (rabietas, miedos, celos…), las habilidades sociales, entre otros aspectos clave del acompañamiento emocional.